Info dle zák. č. 106/1999Sb.

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím podle Standartu ISVS pro zveřejňování vybraných informací o veřejné správě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 

1. Oficiální název: 

    Obecní úřad Bludov

2. Důvod a způsob založení:

    dle zákona č. 128/2000 Sb.
    dle zákona č. 367/1990 Sb.

3. Organizační struktura: ZASTUPITELSTVO OBCE

                                              Starosta
                                              Zástupce starosty
                                              Finanční výbor
                                              Kontrolní výbor
                                              Stavební technik
                                              Účetní

4. Kontaktní spojení:

    pošta: Bludov, 286 01 Čáslav
    tel. 327594128
    e-mail: info@obecbludov.cz
    osobně se starostou
    Datová schránka: cfvaj5b

5. Číslo účtu:

    13129161/0100 Komerční banka a.s.

6. IČO:

    640280

7. DIČ:

    Obec není plátcem DPH

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

    Úřední deska

9. Žádosti o informace:

    písemně
    e-mailem: info@obecbludov.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:

    na Obecním úřadě
    ( u starosty)

11. Formuláře:

    na Obecním Úřade Bludov

12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situasí:

    Portál veřejné správy portal.gov.cz/portal/obcan/

    na Obecním Úřadě Bludov

13. Nejdůležitější předpisy:

    zákon o obcích č. 128/2000 Sb.
    zákon o svobodném přístupu k 
    informacím č. 106/1999 Sb.

14. Sazebník úhrad za poskytování informací:

    cena po domluvě se starostou

15. Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.:

    Úřední deska

16. Opravné prostředky:

    Opravné prostředky proti rozhodnutí, vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.
        Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo marného  uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti ( t.j. jestliže obecní úřad neposkytl informaci či nevydal rozhodnutí podle § 15 odst. 1. zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Podané odvolání se doručuje poštou nebo osobně na Obecní úřad. Odvolací orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze dále odvolat. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci je přezkoumatelné soudem podle zvláštního zákona. ( Občanský soudní řád - zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů).